Get Adobe Flash player
Home

การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ของวิทยาลัย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขโดยประยุกต์ใช้CIPP Modelพิจารณาในด้านบริบทปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิตประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งของวิทยาลัยและใกล้เคียงอาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนทั้ง7วิทยาลัยผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2548  ผู้ใช้บริการผู้สำเร็จปีการศึกษา2546และ2547 ครูพี่เลี้ยงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสาธารณสุขชุมชนปีการศึกษา2548รวมจำนวนทั้งสิ้น1,064 คน เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เมษายน2549เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผล การวิจัยพบว่า ด้านบริบทผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์มีความคิดเห็นว่าปรัชญากับวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกข้อ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับบทบาทตามหน้าที่จริง มีความสอดคล้องกันทุกข้อ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับบทบาทที่คาดหวังมีความสอดคล้องกันทุกข้อ
ด้านปัจจัยนำเข้าผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันดังนี้ในด้านโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย4หมวดวิชา มีความเหมาะสมร้อยละ94.7และจำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชามีความเหมาะสมร้อยละ82.5 รายวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพมีความเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ87.7รองลงมาหมวดวิชาชีพร้อยละ77.2 เนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาชีพ มีความสอดคล้องทุกรายวิชา
ในส่วนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นที่มีความเหมาะสมระดับปานกลางคือด้านการสืบค้นทางInternetสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายสื่อวีดิทัศน์โสตทัศนูปกรณ์ เพียงพอ ทันสมัย ใช้งานได้มีคู่มือใช้สำหรับอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติการพื้นที่ห้องเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาสำหรับห้องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอ คุณภาพดีใช้งานได้ดีมีคู่มือการใช้ การสนับสนุนอุปกรณ์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านกีฬา นันทนาการต่างๆในด้านความเพียงพอ คุณภาพใช้งานได้ดี ทันสมัย
การ ประเมินกระบวนการ ในการบริหารหลักสูตรอาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพจริงมีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเว้นที่มีความเหมาะสมปานกลางคือ มีการจัดทำงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนการจัดการศึกษารายวิชา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทและแผนการศึกษามีการชี้แจงแผนแม่บทในอาจารย์ทราบมีการประชุมพิจารณาออกแบบการสอนรายวิชามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมี ระบบการติดตาม นิเทศ เยี่ยมสอน ประเมินผลการจัดการศึกษา และมีการนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์มาใช้ในการปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎีตามสภาพจริงใน ระดับมากทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมการตรวจงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบสม่ำเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง การจัดการเรียนรู้ภาคทดลองตามสภาพจริงพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากยก เว้นกิจกรรมที่มีระดับปานกลาง คือการคละกลุ่มนักศึกษาเด็กเก่งและเด็กอ่อนที่เหมาะสมมี จำนวนอาจารย์ควบคุมดูแลกลุ่มการฝึกทดลองที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ภาคสนามตามสภาพจริงพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือประสบการณ์และทักษะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนามมีประโยชน์การจัดการเรียนรู้ด้วยตน เองตามสภาพจริงพบว่าทุกกิจกรรมมีความคิดเห็นในระดับมาก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพบว่ามีส่วนที่มีความคิดเห็นระดับปานกลางคือ สโมสรนักศึกษา ชมรม และชั้นปี มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอกชมรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาสวัสดิการด้านความพอเพียง ความสะอาด ความปลอดภัยของหอพัก ระบบดูแลนักศึกษาหอพักน้ำ ดื่ม น้ำใช้เพียงพอและมีคุณภาพ ห้องสุขาทั่วทุกอาคาร สะอาดและเพียงพอ ระบบเงินกู้เพื่อการศึกษาที่สะดวกและรวดเร็ว การทำนุบำรุงสถานที่ออกกำลังกาย/สันทนาการ/ที่พักผ่อนหย่อนใจ
การ ประเมินผลผลิต พบว่าครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาตามสภาพจริงส่วน ใหญ่อยู่ในระดับมาก มีสมรรถนะดังต่อไปนี้ที่อยู่ในระดับปานกลาง การประเมินสุขภาพสมาชิกครอบครัวแต่ละวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดการ จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพวัยทารกได้ถูกต้อง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพวัยรุ่นโดยมีส่วนร่วมของครอบครัวอย่างผสมผสาน การปฏิบัติการปฐมพยาบาลพื้นฐานได้ถูกต้อง การประเมินสภาพ วินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยโรค เก็บสิ่งส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน การจัดหาน้ำสะอาด จัดการน้ำเสีย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำได้ สำหรับในส่วนผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่าสมรรถนะของตนเองตามสภาพจริง ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กับวัตถุประสงค์หลักสูตรมีความสอดคล้องทุกข้อและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่จริงทุกข้อ
ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านคือด้านการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ