Get Adobe Flash player
Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการเรียนภาคการเรียนที่ 2/2555

เนื่องด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง ได้จัดการสอบภาคการเรียนที่ 2/2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จึงขอผลการเรียนของทุกหลักสูตร ส่งที่ Email
address : newtabian@gmail.comเพื่อให้กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาบันทึกผลการเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนด
และสามารถแจ้งผลการเรียนให้นักศึกษาตามเวลาที่เหมาะสม 

ไฟล์ประกอบ

เอกสารการประเมินภาระงานรอบ เม.ย.56

เอกสารการประเมินภาระงานรอบ เม.ย.56

ไฟล์ประกอบ

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (เฉพาะ กยศ. เท่านั้น)

 ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (เฉพาะ กยศ. เท่านั้น) ชำระเงินโดยเงินสดเท่านั้น  โอนเงินภายในวันที่  1 -  8  มีนาคม 
2556

โครงการนักศึกษาทันตสาธารณสุข รณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

โครงการนักศึกษาทันตสาธารณสุข รณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

ไฟล์ประกอบ

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (กยศ.เท่านั้น)

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555  (กยศ.เท่านั้น)  นักศึกษาสามารถดูยอดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายได้ที่นี่ คลิก

ผลการดำเนินงานและภาระงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (เกณฑ์ประเมินรอบ เม.ย.56)

ผลการดำเนินงานและภาระงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (เกณฑ์ประเมินรอบ เม.ย.56)

ไฟล์ประกอบ