ประวัติวิทยาลัย

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide10
slide11
slide12
slide13
slide14
slide15
slide16
slide17
slide18
slide19
slide20
slide21
slide22
slide23
slide24
slide25
slide26

ตราสัญลักษณ์และความหมาย

อักษรพระนามาภิไธย “สธ พร้อมมงกุฎ

                หมายถึง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของ 

                วิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า  “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และ 

                พระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของ 

                วิทยาลัย 

 คำขวัญ  ทนุโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ 

                หมายถึง  ในหมู่มนุษย์  ผู้ประเสริฐสุด  คือคนที่ฝึกแล้ว 

 สีม่วง

                หมายถึง  สีประจำประองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 สีเหลือง

                หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

 

ตราสัญลักษณ์

พรรณไม้ประจำวิทยาลัย

ปรัชญา-วิสัยทัศน-พันธกิจ วิทยาลัย

| ปรัชญาของวิทยาลัย

วิทยาลัยที่เน้นชุมชน สร้างคนคุณธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

 

| วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน

 

| พันธกิจของวิทยาลัย

1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีอัตลักษณ์โดดเด่นตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
2) สร้างผลงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ระบบสุขภาพ และแก้ปัญหาสาธารณสุข