Get Adobe Flash player

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัย

         

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามดำริของ นายชวน หลีกภัย เมื่อ พ.ศ.2532 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยสถานที่ก่อสร้างได้มีการประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง คือ นายยวด มณีนูน และ นายเพื่อม ปานชนะ โดยใช้พื้นที่ทุ่งลานไซหัก ประมาณ 96 ไร่ และนพ.ณรงค์ ฉายากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังในขณะนั้น ได้ดูพื้นที่แล้วเห็นว่าที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นหนองน้ำและส่วนหนึ่งปลูก ผักมีปัญหากับชุมชนน้อยมาก จึงสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว สร้างวิทยาลัยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2536 คณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินได้พิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ดิน 78 ไร่ 1 งาน 50.5 ตารางวาในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ 165 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2535–2538 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลควนธานี บริจาคที่ดินทำถนนเข้าวิทยาลัยฯและมีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอีก คือ ในปีงบประมาณ 2540 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณ 5.2 ล้านบาท สำหรับใช้ก่อสร้างสนามกีฬาควนธานี เพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกายสำหรับนักศึกษาและประชาชนในตำบลควนธานีและ พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบริษัท โจมทองศิลา สนับสนุนการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าวิทยาลัยระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นเงิน 2,346,820 บาท วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2539 จวบจนปัจจุบันมีการดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน

พรรณไม้ประจำวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์และความหมาย

อักษรพระนามาภิไธย “สธ พร้อมมงกุฎ

                หมายถึง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของ 

                วิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า  “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และ 

                พระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของ 

                วิทยาลัย 

 คำขวัญ  ทนุโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ 

                หมายถึง  ในหมู่มนุษย์  ผู้ประเสริฐสุด  คือคนที่ฝึกแล้ว 

 สีม่วง

                หมายถึง  สีประจำประองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 สีเหลือง

                หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

 

ตราสัญลักษณ์

ปรัชญา-วิสัยทัศน-พันธกิจ

อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

"บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

ค่านิยมของวิทยาลัย

นโยบายของวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

โครงสร้างวิทยาลัย