กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

นางสาวสาลี อินทร์เจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสิริมา วังพยอม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา ธีรพิชยกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

นางสาวภัคชิสา คนสุภาพ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ปรัชญา ชูกำเนิด

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายคมกริษ นาคจรุง

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลีละชาติ ประเสริฐ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายพชร ข่ายม่าน

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพจี นรเศรษฐกุล

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวนารีรัตน์ ศรีหิรัญเดช

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปราณวดี สถาวโรดม

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายภีมวัจน์ เพ็ชรสง

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางนันทาวดี เศรษฐกุล

พนักงานบริการ

นางสาวณิชยา ส่งวัฒนา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายอโศก คชตุ้ง

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวเพียงตะวัน ชาวงษ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายกัญจน์ โภคาวัฒนา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปิยะพร ธรรมเจริญศักดิ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางสาวบุญญาพร ตันวโรภาส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวฐิติมา ลำยอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกรกช เพทาย

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวภัทรวดี ราเหม

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวปิยะพร ฝันนิมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางนิตยา ปานชนะ

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข