Get Adobe Flash player

กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

นายวัฒนา แป้นน้อย

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวณัฐกฤตา ธีรพิชยกุล

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจันทิมา ลิ่มหัน

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริมา วังพยอม

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

นางสาวพัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร

นางปรินา ณ พัทลุง

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวนวพร แก้วชูเสน

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวจิตติมา กาลเนาวกุล

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

นายธนรุจ ตั้งคำ

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร

นางสาวปานชนก ชัยสมบูรณ์พันธ์

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวภัคชิสา คนสุภาพ

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฐพจี นรเศรษฐกุล

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายภูไกร เอ่งฉ้วน

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปราณวดี สถาวโรดม

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายคมกริษ นาคจรุง

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางนันทาวดี เศรษฐกุล

ตำแหน่ง:

พนักงานบริการ

นางสาวลีละชาติ ประเสริฐ

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางสาวบุญญาพร ตันวโรภาส

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร

นางสาวฐิติมา ลำยอง

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกรกช เพทาย

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

นางสาวกมลวรรณ สุกแดง

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร

นางสาววิลาวรรณ ศรีพล

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

นางสาววริศรา แสงแก้ว

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

นายธเนศ พิทักษ์บุตร

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

นางสาวเสาวณีย์ เจ๊ะเหยง

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

นางสาวอุดมลักษณ์ คงประสม

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวปิยะพร ฝันนิมิตร

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

นางนิตยา ปานชนะ

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกรรณปภัทร ทองฤทธิ์

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน
ตำแหน่ง:

นักวิทยาศาสตร์

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวบุบผา รักษานาม

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวกมลรัตน์ นุ่นคง

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

นางภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง

ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุข