Get Adobe Flash player

กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

นางสาวสาลี อินทร์เจริญ

ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร
แฟ้มประวัติ:

นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวณัฐกฤตา ธีรพิชยกุล

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แฟ้มประวัติ:

นายไพสิฐ บุณยะกวี

ตำแหน่ง:

แฟ้มประวัติ:

นางสาวสิริมา วังพยอม

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

นางสาวพัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร
แฟ้มประวัติ:

นางปรินา ณ พัทลุง

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวนวพร แก้วชูเสน

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวจิตติมา กาลเนาวกุล

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

นางสาวภัคชิสา คนสุภาพ

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร
แฟ้มประวัติ:

นายอโศก คชตุ้ง

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นายคมกริษ นาคจรุง

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นายกัญจน์ โภคาวัฒนา

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวลีละชาติ ประเสริฐ

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

ปรัชญา ชูกำเนิด

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวปานชนก ชัยสมบูรณ์พันธ์

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางนิมมานรดี ชูยัง

ตำแหน่ง:

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นายพชร ข่ายม่าน

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวณัฐพจี นรเศรษฐกุล

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวเปรมกมล แซ่ซอ

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวปราณวดี สถาวโรดม

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวนารีรัตน์ ศรีหิรัญเดช

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

แฟ้มประวัติ:

นางนันทาวดี เศรษฐกุล

ตำแหน่ง:

พนักงานบริการ

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางสาวบุญญาพร ตันวโรภาส

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร
แฟ้มประวัติ:

นางสาวฐิติมา ลำยอง

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวกรกช เพทาย

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพ

แฟ้มประวัติ:

นางสาวภัทรวดี ราเหม

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

นางสาวกมลวรรณ สุกแดง

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้าหลักสูตร
แฟ้มประวัติ:

นางสาววิลาวรรณ ศรีพล

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

แฟ้มประวัติ:

นางสาวสุพัตรา ใจเหมาะ

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

แฟ้มประวัติ:

นายเจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

แฟ้มประวัติ:

นางสาวอุดมลักษณ์ คงประสม

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

แฟ้มประวัติ:

นางสาวศันสนียา ไทยเกิด

ตำแหน่ง:

แพทย์แผนไทย

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวปิยะพร ฝันนิมิตร

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

นางนิตยา ปานชนะ

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน
แฟ้มประวัติ:
ตำแหน่ง:

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวบุบผา รักษานาม

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน
แฟ้มประวัติ:

นางสาวกมลรัตน์ นุ่นคง

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

แฟ้มประวัติ:

ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

แฟ้มประวัติ:
ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุข

แฟ้มประวัติ: