กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

นางสาวสาลี อินทร์เจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสิริมา วังพยอม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาววิลาวรรณ ศรีพล

แพทย์แผนไทย

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสุพัตรา ใจเหมาะ

แพทย์แผนไทย

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

นางสาวพัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางปรินา ณ พัทลุง

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวกาญจนชญา ศิริโชติ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวนวพร แก้วชูเสน

เภสัชกรปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวจิตติมา กาลเนาวกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

นางสาวภัคชิสา คนสุภาพ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวลีละชาติ ประเสริฐ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวณัฐพจี นรเศรษฐกุล

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายกัญจน์ โภคาวัฒนา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

ปรัชญา ชูกำเนิด

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายพชร ข่ายม่าน

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวนารีรัตน์ ศรีหิรัญเดช

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายภีมวัจน์ เพ็ชรสง

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวณิชยา ส่งวัฒนา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวเพียงตะวัน ชาวงษ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวปิยะพร ธรรมเจริญศักดิ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางนันทาวดี เศรษฐกุล

พนักงานบริการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นางสาวบุญญาพร ตันวโรภาส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวฐิติมา ลำยอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวกรกช เพทาย

พยาบาลวิชาชีพ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวภัทรวดี ราเหม

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

นางสาวกมลวรรณ สุกแดง

แพทย์แผนไทย

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวนันฑิจพร พวงแก้ว

แพทย์แผนไทย

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวปิยะพร ฝันนิมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายพุทธิพงศ์ บุญชู

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางนิตยา ปานชนะ

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

นางกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวเสาวลักษณ์ คงสนิท

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวบุบผา รักษานาม

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวกมลรัตน์ นุ่นคง

เภสัชกรชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายมานพพร เพชรเมธา

ดูแฟ้มประวัติ

ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง

นายพยงค์ เทพอักษร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

สุทัศน์ เสียมไหม

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายจักรพงษ์ อินพรม

นักวิชาการสาธารณสุข

ดูแฟ้มประวัติ