ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับแบบ Admissions

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

..อ่าน

หลักสูตรการศึกษาระดับ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 85       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 85       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี

 

หลักสูตรการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 139       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี

 

 

หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 140       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี