Feed aggregator

ขอเชิญประชุม

Research-Feed - Tue, 09/17/2019 - 16:11

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัววใจ

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 16:03

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 16:01

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 15:59

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 15:53

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:09

ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๖ พ.ย.-๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าสมัครสอบได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ส.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเองเข้าอบรม

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:05

ด้วย แพทยสภาโดยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างเดือน ก.ย.-มิ.ย.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:02

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

วันที่ ๗-๘ ก.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี2562 เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:00

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ ประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วพบ.ศรีมหาสารคาม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย Sc-Net ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

HRM-Feed - Fri, 08/02/2019 - 09:40

ด้วย เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  จ.สงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งงความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิขาการ จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

HRM-Feed - Fri, 08/02/2019 - 09:35

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒

HRM-Feed - Sun, 07/28/2019 - 15:53

ด้วย สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ จัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages