Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒

HRM-Feed - Mon, 02/12/2018 - 15:56

เรียน คณาจารย์ 
ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒ (ผบก.)”

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

Categories: Central-Internal-Feed

อมรบสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 10:09

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่ วันที่ ๑๙-๒๓ ก.พ.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐

๒.หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพนักHR สู่ความเป็นมืออาชีพ วันที่ ๓ มี.ค.-๗ เม.ย. ๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๑๕,๕๐๐

๓ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๐-๓๐ มี.ค.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐

๔ หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ วันที่ ๒๔-๒๖ เม.ย.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมวิชาวิชาการ เรื่อง RCCP

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 10:01

ด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 09:53

ด้วย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เม.ย.๒๕๖๑ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเภสัช

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 09:49

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of interresting common diseases 2018 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนสำหรับผู้สูงวั

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 09:43

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ICAPH 2018

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 09:39

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:47

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จััดทำโครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:44

ด้วย โรงพยาบาลตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ในวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๕ ก.พ.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี๒๕๖๑ เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:40

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี ๒๕๖๑ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๒๖ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์๔.๐

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:34

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๘ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

HRM-Feed - Wed, 01/17/2018 - 10:20

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนา การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

HRM-Feed - Tue, 01/16/2018 - 10:28

ด้วย สถาบันการจัดระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ.2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 24 ม.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages