Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

HRM-Feed - Wed, 10/18/2017 - 16:32

ด้วย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ"

HRM-Feed - Thu, 10/05/2017 - 10:14

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาศิลปกร จัดโครงการพัฒนาศุักยภาพบุคลากรหลักสูตร การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฆิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๒ รุ่น ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

HRM-Feed - Thu, 10/05/2017 - 10:11

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนสอน ในวันที่ 9-10 พ.ย.2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 24 ต.ค.60

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรม โดยสถาบันพระบรมราชชนก

HRM-Feed - Thu, 10/05/2017 - 10:04

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.hrdcenter9.com 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

HRM-Feed - Thu, 10/05/2017 - 10:02

ด้วย บริษัท พีคเทรนนิ่งแอนด์ดิเวลอปเมนท์ จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ

HRM-Feed - Thu, 10/05/2017 - 09:57

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา "การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" ตามเอกสารที่แนบไว้

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก

HRM-Feed - Thu, 10/05/2017 - 09:50

ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง Make It Trendy Pediatric Dentistry ในวันที่ 16-17 พ.ย.2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

สมัครทุนญี่ปุ่น

HRM-Feed - Wed, 10/04/2017 - 00:00

ด้วย สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรีอนสามัญหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The young Leader Program ปีการศึกษา๒๕๖๑ ที่ www.ocsc.go.th 

ผุ้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ีกลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๐

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเภสัช

HRM-Feed - Fri, 08/18/2017 - 11:06

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Adances in Adverse Drug Reactions : Common Drug-Induced Organ Disorders ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.60 ณ โรงแรมนารายน์ สีลม กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง

HRM-Feed - Wed, 06/14/2017 - 14:01

ด้วย บริษัท พีค เทรนนิ่ง ได้จัดหลักสูตรอบรม จำนวน ๕ หลักสูตร คือ

๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี มุ่งสู่ thailand ๔.๐ รุ่นที่๑

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการและการเขียนโครงกาาอย่างมีประสิทธผล

๓. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติ

๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ

๕. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี มุ่งสู่ thailand ๔.๐ รุ่นที่๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใข้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมหลักสูตร "หัวใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"

HRM-Feed - Wed, 06/14/2017 - 13:56

ด้วย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "หัวใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน" จำนวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มิ.ย.๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ มิ.ย.๒๕๖๐

ณ รร.รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ Charmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 9

HRM-Feed - Wed, 06/14/2017 - 13:53

ด้วย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.2560 ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ้มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 2 ก.ค.2560

Categories: Central-Internal-Feed

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST

HRM-Feed - Wed, 06/14/2017 - 13:49

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA test และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Research-Feed - Fri, 06/09/2017 - 11:05

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมโภชนาการเเห่งชาติ

Research-Feed - Fri, 06/09/2017 - 11:02

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมโภชนาการเเห่งชาติ สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

Categories: Central-Internal-Feed

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »