Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

HRM-Feed - Mon, 06/18/2018 - 09:20

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 12:19

ด้วย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการ Survival Analysis Course ครั้งที่ ๑

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 12:14

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องSurvival Analysis Course ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ก.ย.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการนานาชาติ

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 12:11

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรังของโรงพยาบาลในยุค thailand ๔.๐

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 12:09

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรังของโรงพยาบาลในยุค Thailand๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย.๖๑ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 11:59

ด้วย กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่องสุขใจ วัยทำงาน ระหว่างวันที่ ๑-๓ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล กทม.

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๑

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 11:55

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง คุณภาพการดูแล วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย ระหว่างวันที่ ๕-๖ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่องการบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 11:53

ด้วย สถาบันพัฒนาาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 11:49

ด้วย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ว่าด้วยเรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต พื้นฐานของสุภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ต.ค.๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 11:46

ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง บุหรี่ทำร้ายใจและหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อด้วยศาสตร์จตุรธาติจิตพรหม

HRM-Feed - Wed, 06/13/2018 - 11:43

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม วันที่ ๒๒-๒๓ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราบุรี

 

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium2018

Research-Feed - Mon, 06/11/2018 - 11:17

ขอเชิญประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium2018  ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากอิเล็กทรอนิกส์ที่  http://researchexpo.nrct.go.th 

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องSystematic Review on Health Profession Education Workshop

Research-Feed - Wed, 05/30/2018 - 11:25

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องSystematic Review on Health Profession Education Workshop ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต โดยส่งรายชื่อภายในวันี่ 10 กรกฏาคม 2561

 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่อง Update on Newborn management

HRM-Feed - Wed, 05/23/2018 - 17:01

ด้วย วพบ.กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on Newborn management วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ค.๖๑ ณ วพบ.กรุงเทพ

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

HRM-Feed - Wed, 05/23/2018 - 16:59

ด้วย มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙-๒๑ มิ.ย.๖๑ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓

HRM-Feed - Wed, 05/23/2018 - 16:56

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีั ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Research-Feed - Fri, 05/18/2018 - 10:56

สถาบันพระบรมราชชนก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลกรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน - 22มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ฝ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

Research-Feed - Wed, 05/16/2018 - 09:32

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่ง นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561  ในระหว่างงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)  ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

Research-Feed - Wed, 05/16/2018 - 09:09

มหาวิทยาลัยลำปางจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯโดยส่งผลงานภายในวันที่่ 30  พฤษภาคม 2561  

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 17:28

ด้วย สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการ จำนวน ๘ โครงการ

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages

ปฏิทินกิจกรรม