Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:21

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑- ๓

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:20

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา รุ่นที่ ๑- ๕

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:19

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๑- ๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:17

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:15

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบันทึกข้อมูล e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:14

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบันทึกข้อมูล e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง รุ่่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔

HRM-Feed - Thu, 02/11/2021 - 17:11

ด้วยสภาสาธารณสุขชุมชน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๔ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

การรับสมัครหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2564

HRM-Feed - Tue, 01/26/2021 - 09:41

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดยผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2564

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์โครงการและเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี2564

HRM-Feed - Wed, 01/20/2021 - 14:16

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้น 

จึงเรียนเชิญผู้สนใจเสนอรายชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถประสานกลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ภายในวันที่่ ๑๐ มี.ค.๖๔

 

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเลื่อนระยะเวลาการอบรมตามโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

HRM-Feed - Wed, 01/20/2021 - 14:11

ตามที่สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จัดโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเรื่องโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๓ 

ขอเลื่อนเป็นวันที่ 14-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

จึงเรียนผู้เกี่ยวทราบโดยทั่วกัน

 

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนแบบActive Learning Online

HRM-Feed - Thu, 01/07/2021 - 17:31

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(สุขุมวิท11) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๘ ม.ค.๖๔

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์

HRM-Feed - Thu, 01/07/2021 - 17:27

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 7

HRM-Feed - Thu, 01/07/2021 - 17:24

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-25 มิ.ย.64 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๔

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจักทำคู่มือปฏิบัติงาน

HRM-Feed - Thu, 01/07/2021 - 17:22

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 16 ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี 2564

HRM-Feed - Thu, 01/07/2021 - 17:18

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป อัพเดตการรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO

HRM-Feed - Tue, 12/29/2020 - 15:08

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล

HRM-Feed - Thu, 12/17/2020 - 15:03

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและการประยุกต์ใช้ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที 7-8 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ ม.ค.64 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องResearch in Teaching and Learning

HRM-Feed - Thu, 12/17/2020 - 14:59

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องResearch in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธ.ค.63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 ธ.ค.63 โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages