Central-Internal-Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

HRM-Feed - Mon, 10/07/2019 - 11:31

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖-๘ พ.ย.๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๒๕๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการเรืองโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ

HRM-Feed - Mon, 10/07/2019 - 11:28

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการDesign Thinking ในการสอนในชั้นเรียน

HRM-Feed - Mon, 10/07/2019 - 11:18

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teching Apprpach ในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์"

HRM-Feed - Mon, 10/07/2019 - 11:15

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๖๒ เรื่อง บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

HRM-Feed - Mon, 10/07/2019 - 11:12

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) Healthcare Administration ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐

HRM-Feed - Tue, 10/01/2019 - 13:46

ด้วย โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๖ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

HRM-Feed - Tue, 10/01/2019 - 13:41

ด้วย บริษัท พีคเทรนนิ่งแอนด์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ ๙ พ.ย.๖๒

๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๒

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยาการ ในวันที่ ๑-๒ พ.ย.๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒)

HRM-Feed - Tue, 10/01/2019 - 13:37

ด้วย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒) วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่่นที่ ๒

HRM-Feed - Tue, 09/24/2019 - 14:57

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ

HRM-Feed - Tue, 09/24/2019 - 14:54

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium วันที่ ๔-๘ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมอวานี ข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

HRM-Feed - Tue, 09/24/2019 - 14:50

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

HRM-Feed - Tue, 09/24/2019 - 14:47

ด้วย สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง "หมอฟัน ขวัญใจเด็กยุค5G" ในวันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญประชุม

Research-Feed - Tue, 09/17/2019 - 16:11

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัววใจ

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 16:03

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 16:01

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 15:59

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 15:53

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages