Central-Internal-Feed

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5

HRM-Feed - Tue, 08/18/2020 - 20:42

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6

HRM-Feed - Tue, 08/18/2020 - 20:39

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-27 ธ.ค.63 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

HRM-Feed - Sat, 08/08/2020 - 13:28

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค.2563 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญา

HRM-Feed - Sat, 08/08/2020 - 13:25

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 3 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

HRM-Feed - Sat, 08/08/2020 - 13:22

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน การจัดทำราคารกลางของทางราชและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยง

HRM-Feed - Sat, 08/08/2020 - 13:17

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินแลหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 3 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

HRM-Feed - Sat, 08/08/2020 - 13:14

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง จำนวน 6 รุ่น 

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ฝึกอบรม โดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

HRM-Feed - Thu, 07/16/2020 - 16:12

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ ๑

๒. หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๓

๓. หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้

HRM-Feed - Tue, 07/14/2020 - 17:11

สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 8.30-16.30 น. โดยผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์

 

Categories: Central-Internal-Feed

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

HRM-Feed - Tue, 07/14/2020 - 17:05

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 12 

ในวันที่ 22 ส.ค.2563

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกสมาธิจิตเพื่อชีวิตวิถีใหมม่ในโลกยุคใหม่

HRM-Feed - Fri, 07/03/2020 - 16:22

ด้วย สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิพเื่อชีวิตวิถีใหม่ในโลกยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ค.63

รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ส.ค.63 

ณ ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรมเลิฟเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Categories: Central-Internal-Feed

สัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020

HRM-Feed - Fri, 07/03/2020 - 16:18

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย.2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา กทม.

Categories: Central-Internal-Feed

เสวนา เรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19

HRM-Feed - Fri, 07/03/2020 - 16:11

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 ส.ค.63โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages