Central-Internal-Feed

โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕

HRM-Feed - Thu, 04/28/2022 - 15:24

โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ เม.ย.-๕ พ.ค.๖๕ ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมออนไลน์

HRM-Feed - Thu, 04/28/2022 - 15:19

โครงการอบรมออนไลน์

เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๕

เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชพมืออาชีพ ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕

เรื่อง Active Learning ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

HRM-Feed - Thu, 04/28/2022 - 15:07

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ดังเอกสารแนบ

 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ ปี ๒๕๖๕

HRM-Feed - Thu, 04/28/2022 - 15:04

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรจากสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘ หลักสูตร

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตร วทม.สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (สหสาขาวิชา)

HRM-Feed - Thu, 04/28/2022 - 14:59

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (สหสาขาวิชา) ในปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค.65

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 6 พ.ค.65

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

HRM-Feed - Sun, 04/10/2022 - 17:04

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๖๕ ด้วยระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๓ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

HRM-Feed - Sun, 04/10/2022 - 17:01

ด้วยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565) วันที่ 8-10 มิ.ย.65 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 20 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

HRM-Feed - Sun, 04/10/2022 - 16:59

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ในวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

HRM-Feed - Sun, 04/10/2022 - 16:55

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีค่าลงทะเบียน 2000 บาท ในวันที่ 23 เม.ย.65 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 เม.ย.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง

HRM-Feed - Mon, 03/28/2022 - 16:47

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๕ วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านการไลฟ์ ออนไลน์ zoom 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมุนษย์ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ทุนรัฐบาล

HRM-Feed - Mon, 03/21/2022 - 14:31

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๘ ทุน 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเพื่อทักษธการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ปี 65

HRM-Feed - Tue, 03/08/2022 - 09:40

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมวิชการ วันที่ 8 - 10 มิ.ย.65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

HRM-Feed - Tue, 02/22/2022 - 10:20

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับเกียรติบัตร "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่องฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้นในวิถีปกติใหม่

HRM-Feed - Tue, 02/22/2022 - 10:15

ด้วยวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การรักษาโรคเบื้องต้นในวิถีปกติใหม่" รูปแบบออนไลน์

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒๐๐ คน

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒๐๐ คน

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 3

HRM-Feed - Tue, 02/22/2022 - 10:08

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  1 พ.ค.-30 มิ.ย. 65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages