Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

HRM-Feed - Wed, 03/11/2020 - 16:59

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการGame Builder for the 21 Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยCodeMonley รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 13 มี.ค.63

Categories: Central-Internal-Feed

เข้าร่วมอบรม

HRM-Feed - Wed, 03/11/2020 - 16:55

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์โครงการ

HRM-Feed - Wed, 03/11/2020 - 16:21

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน  ๖ หลักสูตร โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

HRM-Feed - Wed, 03/11/2020 - 16:19

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning โดยเปิดสมัครในวันที่ 15 ม.ค.63 ทาง http://cse-elearning.odec.go.th 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

HRM-Feed - Fri, 02/07/2020 - 17:38

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๓

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

HRM-Feed - Mon, 02/03/2020 - 11:57

ด้วย ชมรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ มี.ค.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๔ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงป

HRM-Feed - Mon, 02/03/2020 - 11:54

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๓ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว

HRM-Feed - Tue, 01/28/2020 - 10:53

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว training development road map : TRM เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.ุ๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมวิชาการ

HRM-Feed - Tue, 01/28/2020 - 10:50

ด้วยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการเรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค.63 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการPharmacotherapy of New Drugs

HRM-Feed - Tue, 01/28/2020 - 10:47

ด้วยภาควิชาเภสัชวิทยา กองศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เม.ย.2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

HRM-Feed - Thu, 01/23/2020 - 09:52

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป : พยาบาลเวชปฏิบัติในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเภสัช

HRM-Feed - Fri, 01/03/2020 - 11:27

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง Now and Future in Respiratory Management วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการ

HRM-Feed - Fri, 01/03/2020 - 11:25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community based training and research approoach วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

HRM-Feed - Fri, 01/03/2020 - 11:23

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๓๐ มี.ค.-๓ เม.ย.๒๕๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages