Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์

HRM-Feed - Sat, 05/18/2019 - 15:00

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

HRM-Feed - Sat, 05/18/2019 - 14:57

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ

๑. การอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑

๒. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ รุ่นที่ ๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

HRM-Feed - Sat, 05/18/2019 - 14:54

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบ

HRM-Feed - Sat, 05/18/2019 - 14:52

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Student-Aff-Feed - Tue, 07/21/2015 - 09:10

เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

1. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

   โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

   วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 - 09.30 น.

   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

2. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษา

   วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. อาคารอำนวยการ

3. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

Personnel-Feed - Thu, 02/26/2015 - 14:46

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize อบรมความเสี่ยงของคกก.กำหนดราคากลาง.pdf106.57 KB
Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Personnel-Feed - Mon, 01/26/2015 - 14:47

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize อบหลักสูตรต่างๆ.pdf196.38 KB
Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่องก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน

Personnel-Feed - Mon, 01/26/2015 - 14:35

ประชุมวิชาการเรื่องก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 3 กุมภาพันธ์.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize ประฃุมวิชาการ ก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการยุคอาเซียน.pdf43.63 KB
Categories: Central-Internal-Feed

Pages