Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร โดยมอ.วิทยาเขตปัตตานี

HRM-Feed - Tue, 12/18/2018 - 14:25

ด้วย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ขึ้น ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษ์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

Research-Feed - Thu, 12/06/2018 - 11:41

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาขิกในสังกัดเสนอโครงการวิจัย  เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมือใหม่หัดขับ เริิ่มจับ Rotary

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 11:06

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการเรื่อง มือใหม่หัดขับ เริมจับRotary วันที่ 25 ม.ค.2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 11:04

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกาาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ วันที่ 13-14 ธ.ค.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 ธ.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 11:02

ด้วย ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฎ จัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2019 วันที่ 24-26 เม.ย.2562 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราฃกุมารี ประจำปี2562

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 10:59

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมวิชาการเรื่อง 2P Safety : พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ในวันที่ 17-18 ม.ค.2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

การบริการวิชาการแก่สังคม ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 10:56

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรหรือคำปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 10:54

ด้วย ศูนย์พัมนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร๑ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธ.ค.2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 10:51

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล วันที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ธ.ค.61 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 10:49

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ ประจำปี2562

HRM-Feed - Tue, 12/04/2018 - 10:46

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้จัด โครงการประชุมวิชการประจำปี 2562 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์4.0 วันที่ 7-8 ก.พ.2562 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 31 ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 10:09

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 30 พ.ย.2561  โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 10:07

ประชาสัมพันธ์ การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

การทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 10:05

ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ GEPOT9 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 10:03

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resoureces Scorecard ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมหลักสูตรการปฏบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 10:00

ด้วย สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค.2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ม.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

รับสมัครหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 29 และผบก.รุ่นที่ 33

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 09:55

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 29 และผบก รุ่นที่ 33 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 ธ.ค.2561 

Categories: Central-Internal-Feed

ประฃุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 09:52

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.62 ณ โรงแรมเซ้นจูรี่พาร์ค กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๔ ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

รับสมัครหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 35

HRM-Feed - Fri, 11/23/2018 - 09:49

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ุร่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 25 พ.ย.2561

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญเข้าร่วมประุชมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Highet Education for all : Surviving in Times of Change

Research-Feed - Thu, 11/15/2018 - 13:08

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU  Education Conference Higher Education ofr All :  Surviving in Times of Change    วันที่ 13-14 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลาสครินทร์ 

Categories: Central-Internal-Feed

Pages