Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ปี2562

HRM-Feed - Thu, 09/27/2018 - 09:58

ด้วย กรมอนามัย ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2562 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ต.ค.2561 เวลา 12.00 น. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

HRM-Feed - Thu, 09/27/2018 - 09:56

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Development of Critical Thinking in the Classroom ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค.2561 ณ โรงแรมฃแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท11 กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 4 ต.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 20/2562

HRM-Feed - Thu, 09/27/2018 - 09:53

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20/2562 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.2561-29 มี.ค.2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 พ.ย.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

กิจกรรมRamathibodi Graduate Open House

HRM-Feed - Thu, 09/27/2018 - 09:48

ด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม Ramathibodi Graduate Open House หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 5 ต.ค.2561 

ผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวัที่ 3 ต.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาขาติ ครั้งที่ 3

Research-Feed - Wed, 09/26/2018 - 09:15

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดประชุมงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่  28 - 29 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กทม.  ขอเรียนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม  2561

Categories: Central-Internal-Feed

ประฃุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครังที่ 5

HRM-Feed - Tue, 09/25/2018 - 10:33

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครังที่ 5 ภายใต้หัวข้อ ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเซ้นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย. 2561 เวลา 11.00 น. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์เรื่องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ

Research-Feed - Mon, 09/17/2018 - 11:06

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ

Categories: Central-Internal-Feed

ทุนหลักสูตรจากรัฐบาลอินเดีย

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 13:56

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆ จากรัฐบาลอินเดีย 

ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมวิชาการเรื่องเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 13:54

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการดูแลผุ้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ วันที่ 8-11 ม.ค. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 11:54

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ เรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 11:51

ด้วย วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย.2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี 10 พ.ย. 2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

Categories: Central-Internal-Feed

ประฃุมวิชาการทันตแพทย์ยุค 4.0

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 11:48

ด้วย คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2561 ณ ศูนยฺ์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global Summit on Early Childhood Caries

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 11:46

ด้วย ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 2-4 พ.ย.2561 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการนานานชาติ Innovation Prevention and Care for NCDs and Global Health

HRM-Feed - Tue, 09/11/2018 - 11:43

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค.2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จ.อุดรธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ าโดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑

HRM-Feed - Tue, 07/31/2018 - 14:01

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง รอบรู้เรื่องมะเร็ง ทางเลือก ทางรอด และทางอยู่ร่วมกับมะเร็ง ในวันที่ ๒๗-๒๘ ส.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

HRM-Feed - Tue, 07/31/2018 - 13:57

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมวิชาการภาคทันตกรรมป้องกัน เรื่อง รู้ รักในความทรงจำ" ในวันที่ ๒๑-๒๒ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

HRM-Feed - Tue, 07/31/2018 - 13:55

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสาธารณุสุขชุมชน ระยะที่ ๔ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๙-๑๐ ส.ค.๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี๒๕๖๑

HRM-Feed - Tue, 07/31/2018 - 13:51

ด้วย ภาควิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการเรื่อง First hour Emergency Room 2018 ในวันที่ 14-17 ส.ค.2561 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชการสูตินรีแพทย์ ครั้งที่ ๓๓

HRM-Feed - Mon, 07/23/2018 - 10:04

ด้วย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 33 และประชุมสามัญปี๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ ต.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการงบประมาณ๒๕๖๒ เครือข่ายสวสท.

HRM-Feed - Mon, 07/23/2018 - 09:33

ด้วย เครือข่าย สวสท.ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เครือข่าย สวสท. ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ก.ย.๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ให้เตรียมข้อมูลและนำเสนอโครงการตามรูปแบบที่กำหนด และหากพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้จัดเตรียมข้อมูลมานำเสนอด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

Pages