Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒

HRM-Feed - Thu, 09/05/2019 - 15:53

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:09

ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๖ พ.ย.-๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าสมัครสอบได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ส.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเองเข้าอบรม

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:05

ด้วย แพทยสภาโดยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างเดือน ก.ย.-มิ.ย.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:02

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

วันที่ ๗-๘ ก.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการประจำปี2562 เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

HRM-Feed - Thu, 08/15/2019 - 11:00

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ ประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วพบ.ศรีมหาสารคาม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย Sc-Net ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

HRM-Feed - Fri, 08/02/2019 - 09:40

ด้วย เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  จ.สงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งงความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิขาการ จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

HRM-Feed - Fri, 08/02/2019 - 09:35

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒

HRM-Feed - Sun, 07/28/2019 - 15:53

ด้วย สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ จัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ

HRM-Feed - Sun, 07/28/2019 - 15:51

ด้วย โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

Categories: Central-Internal-Feed

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐

HRM-Feed - Sat, 07/27/2019 - 14:52

ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

และ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอังกฤษออนไลน์

 

สามารถดูกิจกรรมได้ที่ www.EngTest.net

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี2562

HRM-Feed - Sat, 07/27/2019 - 14:50

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ

HRM-Feed - Thu, 07/18/2019 - 09:43

ด้วย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 1-2 ส.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 19 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages