Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมสัมนาระดับชาติ

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 15:57

ด้วยสำนักงานประสานงานบัณฑิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดประชุมสัมานาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4  ในวันศุกร์ที่20 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤษาคม 2561 

Categories: Central-Internal-Feed

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course 

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 15:05

ด้วยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course  เข้าร่วมโครงการตามในใบสมัครนี้ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2561  

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญประชุมเรื่องการการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 14:47

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้อนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ด้านจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 หน่วยงานละ2ท่าน ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 14:30

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเครื่องข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561  จึงเรียนเชิญบุคคลากรส่งบทความวิจัยภายใน 31 กรกฎาคม 2561

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเครือข่าย สวสท.

HRM-Feed - Thu, 05/10/2018 - 13:38

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิ.ย.๖๑ ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่19

Research-Feed - Wed, 05/09/2018 - 14:16

ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชขศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 19  ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุทเทพฯ

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อนำเสนอ และร่วมประชุมโครงการประชุมิวชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

Research-Feed - Wed, 05/09/2018 - 10:02

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระเยา ร่วมกับ School  of  Nursing  and  Midwifery, The University of  Newcastle, Australia และ  School of  Nursing Saint Louis University  Philippines  จัดประชุมวิชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่3   ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561  ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระเยา ใคร่ขอเชิญ นักศึกษาและอาจาย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าร่วมประชุมวิชาการ  ส่งผลงานเพื่อนำเสมอย่อมาทางเว็บไซด์ของการประชุม ภายในวันที่30 พฤษภาคม 2561  

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญร่วมเสนอแผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Research-Feed - Mon, 05/07/2018 - 14:12

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) หน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุกให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน จนถึง 30 พฤษภาคม 2561 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือ E-mail 

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงาน ป.ป.ช

Research-Feed - Mon, 05/07/2018 - 14:05

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต  ประจำปี ๒๕๖๑  ของสำนักงาน ป.ป.ช  เพื่อสร้างกระแสให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริต  โดยส่งรายละอดยดตามแบบเสนอผลงานโครงการฯ ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

HRM-Feed - Wed, 04/25/2018 - 11:37

ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ค.2561 ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้นรีสอร์ท จ.ชลบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 พ.ค.ุ61 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม"

HRM-Feed - Wed, 03/28/2018 - 00:00

ด้วย มอ.ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม" วันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๑ ณ มอ.ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ Healthcare Technology Summit2018

HRM-Feed - Wed, 03/28/2018 - 00:00

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Healthcare Technology Summit2018 ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ เม.ย. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้้นฟู) "การพยาบาลเวชปฏิบัติ: การจัดการสุขภาพในชุมชน"

HRM-Feed - Tue, 03/27/2018 - 00:00

ด้วย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน" ระหว่างวันที่ ๒-๖ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:รากฐานของชีวิต

HRM-Feed - Tue, 03/27/2018 - 00:00

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีิวิต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเคพาเลช จ.นนทบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

HRM-Feed - Tue, 03/27/2018 - 00:00

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่พยาบาล บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๙ หลักสูตร ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"

Research-Feed - Thu, 03/15/2018 - 12:41

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.61 ณ อาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสัังกัดกระทรวงสาธารณสุข

HRM-Feed - Thu, 03/08/2018 - 15:29

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญเจ้าประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.2561 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ด กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

Categories: Central-Internal-Feed

Pages