Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

Research-Feed - Wed, 05/16/2018 - 09:32

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่ง นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561  ในระหว่างงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)  ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

Research-Feed - Wed, 05/16/2018 - 09:09

มหาวิทยาลัยลำปางจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯโดยส่งผลงานภายในวันที่่ 30  พฤษภาคม 2561  

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 17:28

ด้วย สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการ จำนวน ๘ โครงการ

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการประวิชาการ

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 17:24

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการเรื่อว Smart Nurses Work Smart ความท้าทายทางการพยาบาล  วันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 17:16

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑ ณ รร.ไดมอนด์พลาซ่า สุราษธานี

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่องนวัตกรรม๔.๐

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 17:07

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม ๔.๐ พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.2561 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเองก

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเรื่อการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๓๐

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 17:02

ด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพรุ่นที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.เชียงใหม่ 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดการและพัสดุ

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 16:57

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระรายบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" จำนวน ๓ รุ่น 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่องกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 16:52

ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการศัลยกรรมช่องปาก

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 16:48

ด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการศัลยกรรมช่องปาก ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่

 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลในยุคthailand4.0

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 16:36

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลในยุค Thailand ๔.๐ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๗

HRM-Feed - Fri, 05/11/2018 - 16:15

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมสัมนาระดับชาติ

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 15:57

ด้วยสำนักงานประสานงานบัณฑิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดประชุมสัมานาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4  ในวันศุกร์ที่20 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤษาคม 2561 

Categories: Central-Internal-Feed

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course 

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 15:05

ด้วยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course  เข้าร่วมโครงการตามในใบสมัครนี้ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2561  

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญประชุมเรื่องการการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 14:47

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้อนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ด้านจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 หน่วยงานละ2ท่าน ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

Research-Feed - Thu, 05/10/2018 - 14:30

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเครื่องข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561  จึงเรียนเชิญบุคคลากรส่งบทความวิจัยภายใน 31 กรกฎาคม 2561

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเครือข่าย สวสท.

HRM-Feed - Thu, 05/10/2018 - 13:38

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิ.ย.๖๑ ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่19

Research-Feed - Wed, 05/09/2018 - 14:16

ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชขศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 19  ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุทเทพฯ

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อนำเสนอ และร่วมประชุมโครงการประชุมิวชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

Research-Feed - Wed, 05/09/2018 - 10:02

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระเยา ร่วมกับ School  of  Nursing  and  Midwifery, The University of  Newcastle, Australia และ  School of  Nursing Saint Louis University  Philippines  จัดประชุมวิชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่3   ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561  ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระเยา ใคร่ขอเชิญ นักศึกษาและอาจาย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าร่วมประชุมวิชาการ  ส่งผลงานเพื่อนำเสมอย่อมาทางเว็บไซด์ของการประชุม ภายในวันที่30 พฤษภาคม 2561  

Categories: Central-Internal-Feed

ขอเชิญร่วมเสนอแผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Research-Feed - Mon, 05/07/2018 - 14:12

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) หน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุกให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน จนถึง 30 พฤษภาคม 2561 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือ E-mail 

Categories: Central-Internal-Feed

Pages