Get Adobe Flash player

Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ICAPH 2018

HRM-Feed - Fri, 02/09/2018 - 09:39

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:47

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จััดทำโครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:44

ด้วย โรงพยาบาลตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ในวันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๕ ก.พ.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี๒๕๖๑ เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:40

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี ๒๕๖๑ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๒๖ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์๔.๐

HRM-Feed - Fri, 02/02/2018 - 15:34

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๘ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

HRM-Feed - Wed, 01/17/2018 - 10:20

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนา การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

HRM-Feed - Tue, 01/16/2018 - 10:28

ด้วย สถาบันการจัดระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ.2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 24 ม.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

HRM-Feed - Fri, 01/12/2018 - 13:51

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการรับชาติและนานาชาติ หัวข้อ Global health Trends and Innovation in health care วันที่ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุุมวิชาการประจำปี เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน

HRM-Feed - Fri, 01/12/2018 - 13:41

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง การดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน ่ในวันที่ 25-26 ม.ค.2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 17 ม.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

HRM-Feed - Thu, 01/04/2018 - 15:37

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ในวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ

HRM-Feed - Thu, 01/04/2018 - 15:31

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดโครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง ทิศทางแนวโน้มการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๑ โดนใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ ๑๒

HRM-Feed - Thu, 01/04/2018 - 15:25

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๙-๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา

HRM-Feed - Wed, 12/27/2017 - 10:53

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) จำนวน ๒ รุ่น

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการโดยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

HRM-Feed - Wed, 12/27/2017 - 10:50

ด้วย สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา,ประชุมวิชาการให้การปรีษา Satir model 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages