HRM-Feed

Subscribe to HRM-Feed feed
Updated: 1 hour 8 min ago

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Mon, 11/25/2019 - 09:53

ด้วย กรมบัญชีกลาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไรการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Mon, 11/25/2019 - 09:43

ด้วย สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Mon, 11/25/2019 - 09:38

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th/home.php 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Mon, 11/25/2019 - 09:34

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการบริการวิชาการร 2 หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒

๒. หลักสูตร แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ในวันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Mon, 11/18/2019 - 10:07

ด้วย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจาก สตง. ในวันที่ 14-15 ธ.ค.62 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์แมด จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Mon, 11/18/2019 - 10:04

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดเป็น ๓ รุ่น ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักHRS

Mon, 11/18/2019 - 09:43

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HRS ในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการ

Mon, 11/18/2019 - 09:41

ด้วย สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลโฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of Medical Problem Patients & Hospital Dentistry วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการIDP+IS

Mon, 11/18/2019 - 09:38

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

Fri, 11/01/2019 - 09:11

ด้วย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑ ก.พ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

Fri, 11/01/2019 - 09:08

ด้วยสภาการสาธารณสุข จัดอบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

Tue, 10/29/2019 - 15:21

ด้วยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดปอบรมจำนวน ๗ โครงการ ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

Tue, 10/29/2019 - 15:15

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตรฝึกปฏิบัติการOKRs

Tue, 10/29/2019 - 15:12

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ๑๐x จำนวน ๒ รุ่น

ผู้สนในสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

Thu, 10/24/2019 - 16:16

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น

๑. วันที่ ๖-๘ พ.ย.๖๒

๒. วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๖๒

Categories: Central-Internal-Feed

ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

Thu, 10/24/2019 - 16:13

กำหนดปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี ๒๕๖๓

 

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรวินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ

Tue, 10/22/2019 - 09:40

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ"  จำนวน ๔ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ

Tue, 10/22/2019 - 09:39

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา" จำนวน ๕ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

Tue, 10/22/2019 - 09:37

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP จำนวน ๓ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เเกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน

Tue, 10/22/2019 - 09:35

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงานTOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน จำนวน ๓ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

Categories: Central-Internal-Feed

Pages