HRM-Feed

Subscribe to HRM-Feed feed
Updated: 2 hours 9 min ago

ประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม

Wed, 06/12/2019 - 15:33

ด้วย คณะเภสัชศาาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม การใข้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ ๑-๓ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงานบริการสุขภาพ

Wed, 06/12/2019 - 15:26

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงายบริการสุขภาพ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่องปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล

Wed, 06/12/2019 - 15:23

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่อง ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล ในวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

Wed, 06/12/2019 - 15:20

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมจริยธณรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

Wed, 06/12/2019 - 15:16

ด้วย สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทำโครงการอบรม "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ภาค เดือนสิงหาคมนี้ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

Tue, 06/04/2019 - 12:21

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ้่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 27 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙

Tue, 05/28/2019 - 13:48

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙" ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care

Tue, 05/28/2019 - 13:45

ด้วย ศูนย์การรุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care ขึ้น ในวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ และ Pre-Conference วันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรม อวานี โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรืยนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3

Tue, 05/28/2019 - 13:40

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ก.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR

Tue, 05/28/2019 - 13:32

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์

Sat, 05/18/2019 - 15:00

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

Sat, 05/18/2019 - 14:57

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ

๑. การอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑

๒. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ รุ่นที่ ๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

Sat, 05/18/2019 - 14:54

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบ

Sat, 05/18/2019 - 14:52

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Categories: Central-Internal-Feed

Pages