Personnel-Feed

Subscribe to Personnel-Feed feed
Updated: 2 hours 46 min ago

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

Thu, 02/26/2015 - 14:46

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize อบรมความเสี่ยงของคกก.กำหนดราคากลาง.pdf106.57 KB
Categories: Central-Internal-Feed

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mon, 01/26/2015 - 14:47

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize อบหลักสูตรต่างๆ.pdf196.38 KB
Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการเรื่องก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน

Mon, 01/26/2015 - 14:35

ประชุมวิชาการเรื่องก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 3 กุมภาพันธ์.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize ประฃุมวิชาการ ก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการยุคอาเซียน.pdf43.63 KB
Categories: Central-Internal-Feed

โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื่อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ

Mon, 01/26/2015 - 14:31

โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื่อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 1 มีนาคม.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize โครงการอบรมการดูแลโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ.pdf52.23 KB
Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า

Thu, 01/22/2015 - 14:44

ประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 22 ม.ค 58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize ประชุมวิชาการ ศิษย์เก่าพยาบาลม.ขอนแก่น.pdf106.51 KB
Categories: Central-Internal-Feed

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics

Thu, 01/22/2015 - 14:37

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 1 มีนาคม.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize ประชุมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัย.pdf205.61 KB
Categories: Central-Internal-Feed

อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา (พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต)

Thu, 01/22/2015 - 14:30

อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา (พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 23 มกราคม.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 9-13 ก.พ..pdf117.29 KB
Categories: Central-Internal-Feed

Undo ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 22 มกราคม.58

Thu, 01/22/2015 - 14:27

Undo

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 22 มกราคม.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize UNDO.pdf140.52 KB
Categories: Central-Internal-Feed

อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

Wed, 01/21/2015 - 14:30

อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 27 มกราคม.58

ไฟล์ประกอบ:  AttachmentSize โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2-6 มีค..pdf227.89 KB
Categories: Central-Internal-Feed