Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง:

ผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

รองผู้อำนวยการ

นายสุนทร ปราบเขต

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางนงนารถ สุขลิ้ม

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

ดร.วิชาญ สายวารี

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา