Get Adobe Flash player

ประกาศวิทยาลัย

  1. แนวทางการควบคุมกำกับและติดตามการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา | ประกาศวิทยาลัย
  2. ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) | ประกาศวิทยาลัย
  3. ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ | ประกาศวิทยาลัย
  4. อัตลักษณ์คุณธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง | ประกาศวิทยาลัย
  5. ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อ อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2557 | ประกาศวิทยาลัย
  6. ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๗ | ประกาศวิทยาลัย
  7. จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน | ประกาศวิทยาลัย
  8. ระเบียบวิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นทุนการศึกษา | ประกาศวิทยาลัย
  9. จรรยาบรรณการวิจัย + แบบพิจารณาจริยธรรม | ประกาศวิทยาลัย
  10. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ | ประกาศวิทยาลัย