กลุ่มงานอำนวยการ

นายวรวุฒิ คุณาธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางอรธิดา สีนองช่อ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ดูแฟ้มประวัติ

นางเดือนแรม ด้วงดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรสุกแสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสุพัตรา ทองมณี

นักวิชาการพัสดุ

ดูแฟ้มประวัติ

นางมลจิรา อ่อนมิ่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ดูแฟ้มประวัติ

นายสุวิทย์ ฝันนิมิตร

พนักงานบริการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายแพร้ว รอดถนน

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ดูแฟ้มประวัติ

นายวราวุฒิ ไกรเทพ

พนักงานผลิตนํ้าประปา

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวนพวรรณ กิ้มนวน

เลขานุการ

นางสาวกรวรรณ เก้าเอี้ยน

จ้างเหมาพัสดุ

ดูแฟ้มประวัติ

นายชวลิต ปราบเขตต์

ช่างฝีมือทั่วไป

ดูแฟ้มประวัติ