กลุ่มงานอำนวยการ

นายวรวุฒิ คุณาธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุวิทย์ ฝันนิมิตร

พนักงานบริการ

นางอรธิดา สีนองช่อ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายแพร้ว รอดถนน

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางเดือนแรม ด้วงดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวราวุฒิ ไกรเทพ

พนักงานผลิตนํ้าประปา

นางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรสุกแสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนพวรรณ กิ้มนวน

เลขานุการ

นางสาวสุพัตรา ทองมณี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกรวรรณ เก้าเอี้ยน

จ้างเหมาพัสดุ

นางมลจิรา อ่อนมิ่ง

นักจัดการงานทั่วไป

นายชวลิต ปราบเขตต์

ช่างฝีมือทั่วไป

นายสวัสดิ์ ศุภรทวี

พนักงานขับรถยนต์