Get Adobe Flash player

กลุ่มงานอำนวยการ

นายอดิศักดิ์ ศรีละออง

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ ฝันนิมิตร

ตำแหน่ง:

พนักงานบริการ

นายวรวุฒิ คุณาธรรม

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

นายแพร้ว รอดถนน

ตำแหน่ง:

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางอรธิดา สีนองช่อ

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวราวุฒิ ไกรเทพ

ตำแหน่ง:

พนักงานผลิตนํ้าประปา

นางเดือนแรม ด้วงดำ

ตำแหน่ง:

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนพวรรณ กิ้มนวน

ตำแหน่ง:

เลขานุการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรสุกแสง

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกรวรรณ เก้าเอี้ยน

ตำแหน่ง:

จ้างเหมาพัสดุ

นางสาวสุพัตรา ทองมณี

ตำแหน่ง:

นักวิชาการพัสดุ

นายชวลิต ปราบเขตต์

ตำแหน่ง:

ช่างฝีมือทั่วไป

นางมลจิรา อ่อนมิ่ง

ตำแหน่ง:

นักจัดการงานทั่วไป

นายอรุณ สีรักษ์

ตำแหน่ง:

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายสวัสดิ์ ศุภรทวี

ตำแหน่ง:

พนักงานขับรถยนต์