ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตร งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตร งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 งานการเงินและบัญชี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ
รายงานประจำเดือน กันยายน 2561 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานพัสดุ

กลุ่มงานอำนวยการ

รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบขอส่ง ซัก รีด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
Template หนังสือราชการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย
ใบประกาศรับรองจริยธรรม
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
แบบพิจารณาจริยธรรม
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม

ดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ข้อมูลเผยแพร่
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน 1-2561 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มวิชาการ
รายชื่อนักศึกษา (อัพเดตล่าสุด 22-8-61) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
มคอ Template 3-6 (แก้ไขล่าสุด 16-7-61) กลุ่มวิชาการ
คู่มืออาจารย์ปี 2560 กลุ่มวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน 1-2560 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มคำร้องลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามโปรแกรม กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 2559 กลุ่มวิชาการ
แบบคำร้องขอใบรับรอง (อัพเดตล่าสุด 23-6-60) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่ กลุ่มวิชาการ
16/12/59 แบบประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 - 6 กลุ่มวิชาการ
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร กลุ่มงานอำนวยการ
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ กลุ่มงานอำนวยการ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ
แบบขอส่ง ซัก รีด กลุ่มงานอำนวยการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ
เงินค่าสอนพิเศษ กลุ่มงานอำนวยการ
สัญญายืมเงินแบบ 8500 กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มืออาจารย์ ปี 57 กลุ่มวิชาการ
Template มคอ (แก้ไขล่าสุด 13-8-58) กลุ่มวิชาการ
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54 กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ใบประกาศรับรองจริยธรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบพิจารณาจริยธรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2512 ข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กลุ่มวิชาการ
คู่มืออาจารย์ ปี 2557 ข้อมูลเผยแพร่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 กลุ่มวิชาการ
รายละเอียดรายหลักสตูร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 2550 กลุ่มวิชาการ
รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กลุ่มวิชาการ
Template หนังสือราชการ กลุ่มวิชาการ, กลุ่มงานอำนวยการ
Template หนังสือราชการ กลุ่มวิชาการ, กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2555 ข้อมูลเผยแพร่
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555 กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบ กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ข้อมูลเผยแพร่
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน ข้อมูลเผยแพร่
คู่มืออาจารย์ 54 ข้อมูลเผยแพร่