กลุ่มงานอำนวยการ

ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
Template หนังสือราชการ
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบขอส่ง ซัก รีด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย
ใบประกาศรับรองจริยธรรม
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
แบบพิจารณาจริยธรรม
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม