กลุ่มงานอำนวยการ

รูปแบบหนังสือราชการ นำส่งสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัด
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
Template หนังสือราชการ
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบขอส่ง ซัก รีด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม