Get Adobe Flash player

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบขอส่ง ซัก รีด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
Template หนังสือราชการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามโปรแกรม
รายชื่อนักศึกษา (อัพเดตล่าสุด 18-9-60)
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน (อัพเดตล่าสุด 15-8-60)
แบบฟอร์มใบลาออก (อัพเดต 3-8-60)
แบบคำร้องขอใบรับรอง (อัพเดตล่าสุด 23-6-60)
แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน 1/2559
รายชื่อนักศึกษา 26-12-59
รายงานผลการเรียน 2559
รายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2555,2556,2557,2558 (อัพเดต 30-6-59)
รายชื่อนักศึกษา รหัสการศึกษา 2558
คู่มือนักศึกษา 2557
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2554,2555,2556
รายชื่อนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบ
รายชื่อนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมดาวน์โหลดแล้ว (update-3-4-56)
คำร้องขอลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนตามโปรแกรมการศึกษา
แบบฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
ใบยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง, เอกสารแสดงผลการศึกษา,ฯลฯ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย
ใบประกาศรับรองจริยธรรม
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
แบบพิจารณาจริยธรรม
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มคำร้องลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามโปรแกรม กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายชื่อนักศึกษา (อัพเดตล่าสุด 18-9-60) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน (อัพเดตล่าสุด 15-8-60) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอร์มใบลาออก (อัพเดต 3-8-60) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 2559 เอกสารทั่วไป
แบบคำร้องขอใบรับรอง (อัพเดตล่าสุด 23-6-60) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่ เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน 1/2559 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 26-12-59 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
16/12/59 แบบประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 - 6 เอกสารทั่วไป
รายงานผลการเรียน 2559 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร กลุ่มงานอำนวยการ
รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2555,2556,2557,2558 (อัพเดต 30-6-59) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ กลุ่มงานอำนวยการ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ
แบบขอส่ง ซัก รีด กลุ่มงานอำนวยการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ
เงินค่าสอนพิเศษ กลุ่มงานอำนวยการ
สัญญายืมเงินแบบ 8500 กลุ่มงานอำนวยการ
รายชื่อนักศึกษา รหัสการศึกษา 2558 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คู่มืออาจารย์ ปี 57 เอกสารทั่วไป
Template มคอ (แก้ไขล่าสุด 13-8-58) เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54 กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มือนักศึกษา 2557 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2554,2555,2556 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายชื่อนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ใบประกาศรับรองจริยธรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบพิจารณาจริยธรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2512 ข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เอกสารทั่วไป
คู่มืออาจารย์ ปี 2557 ข้อมูลเผยแพร่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 เอกสารทั่วไป
รายละเอียดรายหลักสตูร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 2550 เอกสารทั่วไป
รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เอกสารทั่วไป
Template หนังสือราชการ เอกสารทั่วไป, กลุ่มงานอำนวยการ
Template หนังสือราชการ เอกสารทั่วไป, กลุ่มงานอำนวยการ
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2555 ข้อมูลเผยแพร่
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555 กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบ กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมดาวน์โหลดแล้ว (update-3-4-56) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คำร้องขอลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนตามโปรแกรมการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
แบบฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ใบยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง, เอกสารแสดงผลการศึกษา,ฯลฯ กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ข้อมูลเผยแพร่
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน ข้อมูลเผยแพร่
คู่มืออาจารย์ 54 ข้อมูลเผยแพร่