กลุ่มงานอำนวยการ

sort descending
Template หนังสือราชการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
สัญญายืมเงินแบบ 8500
เงินค่าสอนพิเศษ
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
แบบขอส่ง ซัก รีด
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม