กลุ่มงานอำนวยการ

sort descending
Template หนังสือราชการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
รูปแบบหนังสือราชการ นำส่งสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัด
สัญญายืมเงินแบบ 8500
เงินค่าสอนพิเศษ
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
แบบขอส่ง ซัก รีด
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มขอรับเงินและขอยกเลิกการรับเงินเพิ่มพิเศษ
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

กลุ่มวิชาการ

sort descending
16/12/59 แบบประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 - 6
Template มคอ (แก้ไขล่าสุด 13-8-58)
คู่มือบริหารหลักสูตรสำหรับอาจารย์ ปีการศึกษา 2564
คู่มืออาจารย์ ปี 57
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2561
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2562
คู่มืออาจารย์ปี 2560
คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 2559
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550
มคอ Template 3-6 (แก้ไขล่าสุด 16-7-61)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รายละเอียดรายหลักสตูร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 2550
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มรายงานการเป็นวิทยากรของบุคลากร

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม