กลุ่มงานอำนวยการ

sort descending
Template หนังสือราชการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
สัญญายืมเงินแบบ 8500
เงินค่าสอนพิเศษ
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
แบบขอส่ง ซัก รีด
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

sort descending
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย
แบบพิจารณาจริยธรรม
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม
ใบประกาศรับรองจริยธรรม
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย