กลุ่มงานอำนวยการ

sort ascending
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบขอส่ง ซัก รีด
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
Template หนังสือราชการ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

sort ascending
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย
ใบประกาศรับรองจริยธรรม
แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจริธรรม
แบบสำรวจความต้องการในการผลิตผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
แบบสรุปการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มสัญญาผู้ได้รับทุน_วสส_ตรัง
แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัย
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
แบบฟอร์มการขอทุนเขียนตำรา
แบบพิจารณาโครงร่างวิจัย
แบบพิจารณาจริยธรรม
ประเมินความความพร้อมเพื่อการวิจัย
คู่มือการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
คู่มือการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์