กลุ่มงานอำนวยการ

sort ascending
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบขอส่ง ซัก รีด
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
Template หนังสือราชการ

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม