กลุ่มงานอำนวยการ

sort ascending
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
แบบฟอร์มขอรับเงินและขอยกเลิกการรับเงินเพิ่มพิเศษ
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบขอส่ง ซัก รีด
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
เงินค่าสอนพิเศษ
สัญญายืมเงินแบบ 8500
รูปแบบหนังสือราชการ นำส่งสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัด
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
Template หนังสือราชการ

กลุ่มวิชาการ

sort ascending
แบบฟอร์มรายงานการเป็นวิทยากรของบุคลากร
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่
รายละเอียดรายหลักสตูร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 2550
รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
มคอ Template 3-6 (แก้ไขล่าสุด 16-7-61)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550
คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 2559
คู่มืออาจารย์ปี 2560
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2562
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2561
คู่มืออาจารย์ ปี 57
คู่มือบริหารหลักสูตรสำหรับอาจารย์ ปีการศึกษา 2564
Template มคอ (แก้ไขล่าสุด 13-8-58)
16/12/59 แบบประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 - 6

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม