นางสาวเทพศิรินทร์ ทองประสมและนางสาวชลธิชา พละสุนทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ เรื่อง เสาลดอุบัติเหตุ