นายชัยวัฒน์ เพชรรัตน์และนางสาว วริยา กะดามัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท บรรยาย เรื่อง อุปกรณ์ดามแขนช่วยชีวิต