เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง