เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 12