ประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมิน และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ