ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2 ปี 2557‏

 

เรียน   บุคลากรสายการสอนทุกท่าน 
         เพื่อให้การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลการประเมินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงขอให้บุคลากรสายการสอนทุกท่าน ดำเนินการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และส่งให้งานบริหารงานบุคคล ภายในวันที่จันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 

ไฟล์ประกอบ: 
AttachmentSize
PDF icon 1.pdf41.85 KB
PDF icon 2.pdf213.25 KB
Microsoft Office document icon 3.doc307 KB