ผู้ปกครองเข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา