เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต้ (SC-NET)