ดร.พยงค์ เทพอักษร รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมโรงเลื่อย