เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี