เข้าร่วมประชุมชมรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2557