เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัย TEEN TO BE NUMBER ONE TRANG CENTER