เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Health and Social Welfare and Coproduction ณ Malardalen University Seweden