เข้าพบและปรึกษาหารือกับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี, รอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี และคณะ