กำหนดให้พื้นที่ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นเขตสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย