กิจกรรมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา และการเลือกตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา