ประชุมกลั่นกรองงบดำเนินงาน(ครั้งที่ 1/2557) ในการจัดทำแผนประจำปี 2558