ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรับโฉนดที่ดินจาก คุณ จิระพันธ์ ชูนอง เจ้าของที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่ตรังและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง