ประชุมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม