ประชุมคณะกรรมการกีฬาและผู้จัดการสนามกีฬาในแต่ละประเภท เพื่อเตรียม ความพร้อม