ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์และตำรา