ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านสุขภาพกับอาจารย์และนักศึกษา