ร่วมมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดตรัง "บริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยภาคีเครือข่าย สู่วิถีสุขภาพชุมชนและบุคคล"