ให้โอวาทแก่สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 20 ครั้งที่ 1