ขอเชิญอำจำรย์ วสส.ตรัง ผู้สนใจสมัครรับท ุนเพื่อไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี งบประมำณ 2558 (รอบที่ 1)