ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ,ดร. พยงค์ เทพอักษร รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นตัวแทนวิทยาลัยรับรางวัล ในการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ชมรม TO BE NUMBER ONEดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทสถาน