สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ขอรับเอกสารและยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2557

เวลา 9.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ